Synonyms for monarda-pectinata

1. Monarda pectinata (n.)

annual of southern United States

Synonyms: