Synonyms and Antonyms for eyeshot

1. eyeshot (n.)

the range of the eye

Synonyms: Antonyms:
x