Synonyms and Antonyms for stiffen

1. stiffen (v.)

become stiff or stiffer

Synonyms: Antonyms:

2. stiffen (v.)

make stiff or stiffer

Synonyms: Antonyms:
x