Synonyms
Antonyms
Etymology

2. buckram

verb. stiffen with or as with buckram.

Antonyms

Etymology

  • bukeram (Middle English (1100-1500))
  • bokeram (Konkomba)

3. buckram

adjective. rigidly formal.

Synonyms

Etymology

  • bukeram (Middle English (1100-1500))
  • bokeram (Konkomba)