Synonyms and Antonyms for misogyny

1. misogyny (n.)

hatred of women

Synonyms: Antonyms: