Synonyms and Antonyms for taste-property

4. taste (v.)

have flavor; taste of something

Synonyms: Antonyms:

7. taste (v.)

perceive by the sense of taste

Synonyms: Antonyms:

9. taste (v.)

take a sample of

Synonyms: Antonyms:

10. taste (n.)

a brief experience of something

Synonyms: Antonyms:
x