Antonyms
Etymology

1. vascularity

noun. the property being vascular.

Antonyms

Etymology

  • -ity (English)
  • -ité (French)
  • vascular (English)