Synonyms for nitrogenise

1. nitrogenise (v.)

treat with nitrogen or a nitrogen compound

Synonyms: