Synonyms and Antonyms for nitrogenise

1. nitrogenise (v.)

treat with nitrogen or a nitrogen compound

Synonyms: Antonyms:
x