Synonyms and Antonyms for denitrify

1. denitrify (v.)

remove nitrogen from

Synonyms: Antonyms:
x