Synonyms and Antonyms for gladden

1. gladden (v.)

become glad or happy

Synonyms: Antonyms:

2. gladden (v.)

make glad or happy

Synonyms: Antonyms:
x