Synonyms and Antonyms for psychoanalyse

1. psychoanalyse (v.)

subject to psychoanalytic treatment

Synonyms: Antonyms: