Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Good Part

 • restart
 • mccartt
 • mccart
 • k-mart
 • kabart
 • impart
 • goulart
 • descartes
 • depart
 • bossart
 • start
 • smartt
 • smart
 • apart
 • ahart
 • tartt
 • tarte
 • tart
 • schardt
 • parte
 • marte
 • mart
 • mahrt
 • heart
 • hartt
 • harte
 • hart
 • hardt
 • fart
 • dartt

6. part

noun. ['ˈpɑːrt'] that which concerns a person with regard to a particular role or situation.

Antonyms

Etymology

 • part (Middle English (1100-1500))

7. good

adjective. ['ˈgʊd, gɪd'] having the normally expected amount.

Synonyms

Etymology

 • goden (Middle English (1100-1500))
 • good (Middle English (1100-1500))
 • god (Old English (ca. 450-1100))
 • goode (Middle English (1100-1500))

9. good

adjective. ['ˈgʊd, gɪd'] morally admirable.

Etymology

 • goden (Middle English (1100-1500))
 • good (Middle English (1100-1500))
 • god (Old English (ca. 450-1100))
 • goode (Middle English (1100-1500))

10. good

noun. ['ˈgʊd, gɪd'] benefit.

Etymology

 • goden (Middle English (1100-1500))
 • good (Middle English (1100-1500))
 • god (Old English (ca. 450-1100))
 • goode (Middle English (1100-1500))