Synonyms
Antonyms

Rhymes with Tea Cart

 • restart
 • mccartt
 • mccart
 • k-mart
 • kabart
 • impart
 • goulart
 • descartes
 • depart
 • bossart
 • start
 • smartt
 • smart
 • apart
 • ahart
 • tartt
 • tarte
 • tart
 • schardt
 • parte
 • part
 • marte
 • mart
 • mahrt
 • heart
 • hartt
 • harte
 • hart
 • hardt
 • fart

4. cart

verb. ['ˈkɑːrt'] draw slowly or heavily.

5. cart

verb. ['ˈkɑːrt'] transport something in a cart.

Synonyms

Antonyms

7. tea

noun. ['ˈtiː'] a light midafternoon meal of tea and sandwiches or cakes.

Etymology

 • thee (Dutch)
 • 茶 (Min Nan Chinese)

8. tea

noun. ['ˈtiː'] a reception or party at which tea is served.

Etymology

 • thee (Dutch)
 • 茶 (Min Nan Chinese)

10. tea

noun. ['ˈtiː'] dried leaves of the tea shrub; used to make tea.

Etymology

 • thee (Dutch)
 • 茶 (Min Nan Chinese)