Synonyms and Antonyms for make-do

1. make (v.)

engage in

Synonyms: Antonyms:

2. make (v.)

give certain properties to something

Synonyms: Antonyms:

7. do (v.)

engage in

Synonyms: Antonyms:

10. do (v.)

proceed or get along

Synonyms: Antonyms:
x