Synonyms and Antonyms for refashion

1. refashion (v.)

make new

Synonyms: Antonyms:
x