Synonyms and Antonyms for provoke

2. provoke (v.)

provide the needed stimulus for

Synonyms: Antonyms: