Synonyms
Antonyms
Etymology

1. grass

noun. ['ˈgræs'] narrow-leaved green herbage: grown as lawns; used as pasture for grazing animals; cut and dried as hay.

Synonyms

Etymology

 • gras (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Grass Skirt

 • disconcert
 • vanwert
 • subvert
 • reassert
 • mcwhirt
 • dilbert
 • convert
 • concert
 • boisvert
 • unhurt
 • thibert
 • squirt
 • revert
 • pervert
 • mcguirt
 • mcgirt
 • invert
 • insert
 • exert
 • divert
 • dessert
 • desert
 • spurt
 • schwerdt
 • overt
 • inert
 • flirt
 • evert
 • blurt
 • avert

5. skirt

verb. ['ˈskɝːt'] pass around or about; move along the border.

Etymology

 • skyrta (Old Norse)

6. grass

verb. ['ˈgræs'] shoot down, of birds.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • gras (Middle English (1100-1500))

7. grass

noun. ['ˈgræs'] a police informer who implicates many people.

Antonyms

Etymology

 • gras (Middle English (1100-1500))

8. skirt

noun. ['ˈskɝːt'] informal terms for a (young) woman.

Etymology

 • skyrta (Old Norse)

10. skirt

verb. ['ˈskɝːt'] form the edge of.

Synonyms

Etymology

 • skyrta (Old Norse)