Get Past Tense

The past tense of Get is got.

Rhymes with Get Stuck

 • chuck-a-luck
 • unstuck
 • struck
 • kachuck
 • canuck
 • wnuk
 • truck
 • stucke
 • snuck
 • smuck
 • schmuck
 • pluck
 • mruk
 • kruk
 • kruck
 • kluck
 • gluck
 • fluck
 • druck
 • cluck
 • bruck
 • amuck
 • amok
 • zuk
 • zuck
 • yuk
 • yuck
 • wruck
 • suk
 • suck

2. get

verb. ['ˈgɛt, ˈgɪt'] enter or assume a certain state or condition.

Etymology

 • geten (Middle English (1100-1500))
 • geta (Old Norse)
 • גט (Hebrew)

3. get

verb. ['ˈgɛt, ˈgɪt'] cause to move; cause to be in a certain position or condition.

Synonyms

Etymology

 • geten (Middle English (1100-1500))
 • geta (Old Norse)
 • גט (Hebrew)

4. get

verb. ['ˈgɛt, ˈgɪt'] receive a specified treatment (abstract).

Antonyms

Etymology

 • geten (Middle English (1100-1500))
 • geta (Old Norse)
 • גט (Hebrew)

5. get

verb. ['ˈgɛt, ˈgɪt'] go or come after and bring or take back.

Etymology

 • geten (Middle English (1100-1500))
 • geta (Old Norse)
 • גט (Hebrew)

6. get

verb. ['ˈgɛt, ˈgɪt'] reach a destination; arrive by movement or progress.

Etymology

 • geten (Middle English (1100-1500))
 • geta (Old Norse)
 • גט (Hebrew)

7. get

verb. ['ˈgɛt, ˈgɪt'] go through (mental or physical states or experiences).

Etymology

 • geten (Middle English (1100-1500))
 • geta (Old Norse)
 • גט (Hebrew)

8. get

verb. ['ˈgɛt, ˈgɪt'] take vengeance on or get even.

Etymology

 • geten (Middle English (1100-1500))
 • geta (Old Norse)
 • גט (Hebrew)

9. get

verb. ['ˈgɛt, ˈgɪt'] achieve a point or goal.

Etymology

 • geten (Middle English (1100-1500))
 • geta (Old Norse)
 • גט (Hebrew)

10. get

verb. ['ˈgɛt, ˈgɪt'] cause to do; cause to act in a specified manner.

Etymology

 • geten (Middle English (1100-1500))
 • geta (Old Norse)
 • גט (Hebrew)