Synonyms and Antonyms for glom

1. glom (v.)

take by theft

Synonyms: Antonyms:

2. glom (v.)

seize upon or latch onto something

Synonyms: Antonyms: