Synonyms and Antonyms for undergo

1. undergo (v.)

pass through

Synonyms: Antonyms:
x