Synonyms and Antonyms for sopranino

1. sopranino (adj.)

higher in range than soprano

Synonyms: Antonyms:
x