Synonyms and Antonyms for altitudinous

1. altitudinous (adj.)

indefinitely high; lofty

Synonyms: Antonyms: