Synonyms and Antonyms for smutch

1. smutch (v.)

make a smudge on; soil by smudging

Synonyms: Antonyms:
x