Rub-a-dub Past Tense

The past tense of Rub-a-dub is rubbed-a-dub.

Rhymes with Rub A Dub

 • strubbe
 • strub
 • scrub
 • stubbe
 • stub
 • snub
 • shrub
 • grubb
 • grub
 • drub
 • clubb
 • club
 • tubb
 • tub
 • sub
 • pub
 • nub
 • jubb
 • hub
 • cub
 • chubb
 • bubb
 • bub

3. dub

verb. ['ˈdʌb'] give a nickname to.

Synonyms

4. rub

verb. ['ˈrʌb'] cause friction.

Etymology

 • rubben (Middle English (1100-1500))

6. dub

verb. ['ˈdʌb'] raise (someone) to knighthood.

Antonyms

7. rub

noun. ['ˈrʌb'] an unforeseen obstacle.

Etymology

 • rubben (Middle English (1100-1500))

8. rub

noun. ['ˈrʌb'] the act of rubbing or wiping.

Etymology

 • rubben (Middle English (1100-1500))

9. rub

verb. ['ˈrʌb'] scrape or rub as if to relieve itching.

Synonyms

Etymology

 • rubben (Middle English (1100-1500))