Rub Past Tense

The past tense of Rub is rubbed.

Rhymes with Rub

 • stubbe
 • stub
 • snub
 • clubb
 • club
 • tubb
 • tub
 • sub
 • pub
 • nub
 • jubb
 • hub
 • dub
 • cub
 • chubb
 • bubb
 • bub

3. rub

verb. ['ˈrʌb'] cause friction.

Etymology

 • rubben (Middle English (1100-1500))

4. rub

noun. ['ˈrʌb'] an unforeseen obstacle.

Etymology

 • rubben (Middle English (1100-1500))

5. rub

noun. ['ˈrʌb'] the act of rubbing or wiping.

Etymology

 • rubben (Middle English (1100-1500))

6. rub

verb. ['ˈrʌb'] scrape or rub as if to relieve itching.

Synonyms

Etymology

 • rubben (Middle English (1100-1500))