Synonyms and Antonyms for coarsen

1. coarsen (v.)

make less subtle or refined

Synonyms:

2. coarsen (v.)

make or become coarse or coarser

Synonyms: