Synonyms for chasten

2. chasten (v.)

correct by punishment or discipline

Synonyms:

3. chasten (v.)

restrain

Synonyms: