Synonyms for uniformize

1. uniformize (v.)

make uniform

Synonyms: