Synonyms for revolutionise | Synonym.com

Synonyms and antonyms for revolutionise

1. revolutionise (v.)

fill with revolutionary ideas

Synonyms:

2. revolutionise (v.)

change radically

Synonyms: