Synonyms for uniformise

1. uniformise (v.)

make uniform

Synonyms: