Synonyms and Antonyms for speak

3. speak (v.)

use language

Synonyms: Antonyms:

5. speak (v.)

make a characteristic or natural sound

Synonyms: Antonyms: