Synonyms
Antonyms

1. harangue

verb. ['hɝˈæŋ'] deliver a harangue to; address forcefully.

Synonyms

 • address

Antonyms

 • tactlessness

Featured Games

Rhymes with Harangue

 • ylang-ylang
 • kuomintang
 • xinjiang
 • tunkelang
 • pyongyang
 • shenyang
 • nanchang
 • xiaogang
 • tsiang
 • strang
 • sprang
 • li-kang
 • ziyang
 • whang
 • trang
 • stang
 • spang
 • slang
 • schlang
 • liang
 • klang
 • hwang
 • huang
 • durang
 • drang
 • clang
 • zhang
 • zang
 • yang
 • wang

How do you pronounce harangue?

Pronounce harangue as həræŋ.

US - How to pronounce harangue in American English

UK - How to pronounce harangue in British English

2. harangue

noun. ['hɝˈæŋ'] a loud bombastic declamation expressed with strong emotion.

Synonyms

 • declamation
 • rant
 • ranting

Antonyms

 • whisper
 • shout
 • specify
 • go
Synonym.com