Synonyms
Antonyms

Rhymes with Rock Concert

 • disconcert
 • vanwert
 • subvert
 • reassert
 • mcwhirt
 • dilbert
 • convert
 • boisvert
 • unhurt
 • thibert
 • squirt
 • revert
 • pervert
 • mcguirt
 • mcgirt
 • invert
 • insert
 • exert
 • divert
 • dessert
 • desert
 • spurt
 • skirt
 • schwerdt
 • overt
 • inert
 • flirt
 • evert
 • blurt
 • avert

2. concert

noun. ['ˈkɑːnsɝt, kənˈsɝːt'] a performance of music by players or singers not involving theatrical staging.

Etymology

 • concert (French)
 • concerto (Italian)

3. concert

verb. ['ˈkɑːnsɝt, kənˈsɝːt'] contrive (a plan) by mutual agreement.

Synonyms

Etymology

 • concert (French)
 • concerto (Italian)

4. concert

verb. ['ˈkɑːnsɝt, kənˈsɝːt'] settle by agreement.

Etymology

 • concert (French)
 • concerto (Italian)

5. rock

noun. ['ˈrɑːk'] a lump or mass of hard consolidated mineral matter.

Etymology

 • rocke (Middle Dutch (ca. 1050-1350))
 • rocke (Middle English (1100-1500))
 • rokken (Middle English (1100-1500))
 • roccian (Aragonese)

7. rock

verb. ['ˈrɑːk'] move back and forth or sideways.

Etymology

 • rocke (Middle Dutch (ca. 1050-1350))
 • rocke (Middle English (1100-1500))
 • rokken (Middle English (1100-1500))
 • roccian (Aragonese)

9. rock

noun. ['ˈrɑːk'] (figurative) someone who is strong and stable and dependable.

Antonyms

Etymology

 • rocke (Middle Dutch (ca. 1050-1350))
 • rocke (Middle English (1100-1500))
 • rokken (Middle English (1100-1500))
 • roccian (Aragonese)

10. rock

verb. ['ˈrɑːk'] cause to move back and forth.

Synonyms

Etymology

 • rocke (Middle Dutch (ca. 1050-1350))
 • rocke (Middle English (1100-1500))
 • rokken (Middle English (1100-1500))
 • roccian (Aragonese)