Synonyms and Antonyms for respond

3. respond (v.)

respond favorably or as hoped

Synonyms: Antonyms:
x