Synonyms and Antonyms for ozonize

1. ozonize (v.)

convert (oxygen) into ozone

Synonyms: Antonyms:
x