Synonyms and Antonyms for ozonise

1. ozonise (v.)

convert (oxygen) into ozone

Synonyms: Antonyms:
x