Antonyms

1. state-of-the-art

adjective. ['ˌsteɪtəvðɪˈɑːrt'] the highest level of development at a particular time (especially the present time).

Antonyms

Rhymes with Folk Art

 • restart
 • mccartt
 • mccart
 • k-mart
 • kabart
 • impart
 • goulart
 • descartes
 • depart
 • bossart
 • start
 • smartt
 • smart
 • apart
 • ahart
 • tartt
 • tarte
 • tart
 • schardt
 • parte
 • part
 • marte
 • mart
 • mahrt
 • heart
 • hartt
 • harte
 • hart
 • hardt
 • fart

4. folk

noun. ['ˈfoʊk'] a social division of (usually preliterate) people.