Synonyms
Antonyms
Etymology

1. minstrelsy

noun. ballads sung by minstrels.

Synonyms

Antonyms

Etymology

  • minstralcie (Middle English (1100-1500))

2. minstrelsy

noun. the art of a minstrel.

Synonyms

Etymology

  • minstralcie (Middle English (1100-1500))

3. minstrelsy

noun. a troupe of minstrels.

Synonyms

Etymology

  • minstralcie (Middle English (1100-1500))