Synonyms and Antonyms for dolichocephalism

1. dolichocephalism (n.)

the quality of being dolichocephalic

Synonyms: Antonyms: