Synonyms
Antonyms
Etymology

1. expressiveness

noun. the quality of being expressive.

Synonyms

Etymology

  • -ness (English)
  • expressive (English)