Synonyms and Antonyms for dampish

1. dampish (adj.)

slightly wet

Synonyms: Antonyms: