Synonyms and Antonyms for soften

1. soften (v.)

make (images or sounds) soft or softer

Synonyms: Antonyms:

2. soften (v.)

lessen in force or effect

Synonyms: Antonyms:

3. soften (v.)

make soft or softer

Synonyms: Antonyms:

4. soften (v.)

protect from impact

Synonyms: Antonyms:

5. soften (v.)

make less severe or harsh

Synonyms: Antonyms:

6. soften (v.)

become soft or softer

Synonyms: Antonyms:

7. soften (v.)

give in, as to influence or pressure

Synonyms: Antonyms:
x