Synonyms and Antonyms for undrape

1. undrape (v.)

strip something of drapery

Synonyms: Antonyms:
x