1. hair-shirt

adjective. self-sacrificing or austere.

Rhymes with Tee Shirt

 • disconcert
 • vanwert
 • subvert
 • reassert
 • mcwhirt
 • dilbert
 • convert
 • concert
 • boisvert
 • unhurt
 • thibert
 • squirt
 • revert
 • pervert
 • mcguirt
 • mcgirt
 • invert
 • insert
 • exert
 • divert
 • dessert
 • desert
 • spurt
 • skirt
 • schwerdt
 • overt
 • inert
 • flirt
 • evert
 • blurt

5. shirt

verb. ['ˈʃɝːt'] put a shirt on.

Etymology

 • scyrte (Old English (ca. 450-1100))

6. tee

noun. ['ˈtiː'] the starting place for each hole on a golf course.

Etymology

 • teen (Middle English (1100-1500))
 • teon (Old English (ca. 450-1100))

7. tee

verb. ['ˈtiː'] place on a tee.

Antonyms

Etymology

 • teen (Middle English (1100-1500))
 • teon (Old English (ca. 450-1100))

8. tee

noun. ['ˈtiː'] a short peg put into the ground to hold a golf ball off the ground.

Etymology

 • teen (Middle English (1100-1500))
 • teon (Old English (ca. 450-1100))

9. tee

noun. ['ˈtiː'] support holding a football on end and above the ground preparatory to the kickoff.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • teen (Middle English (1100-1500))
 • teon (Old English (ca. 450-1100))

10. tee

verb. ['ˈtiː'] connect with a tee.

Synonyms

Etymology

 • teen (Middle English (1100-1500))
 • teon (Old English (ca. 450-1100))