Synonyms and Antonyms for plash

1. plash (v.)

interlace the shoots of

Synonyms: Antonyms:

3. plash (n.)

the sound like water splashing

Synonyms: Antonyms: