Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Pay Dirt

 • disconcert
 • vanwert
 • subvert
 • reassert
 • mcwhirt
 • dilbert
 • convert
 • concert
 • boisvert
 • unhurt
 • thibert
 • squirt
 • revert
 • pervert
 • mcguirt
 • mcgirt
 • invert
 • insert
 • exert
 • divert
 • dessert
 • desert
 • spurt
 • skirt
 • schwerdt
 • overt
 • inert
 • flirt
 • evert
 • blurt

2. dirt

noun. ['ˈdɝːt'] the state of being covered with unclean things.

Etymology

 • drit (Middle English (1100-1500))

4. pay

verb. ['ˈpeɪ'] convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow.

Etymology

 • payen (Middle English (1100-1500))
 • paier (Old French (842-ca. 1400))

6. pay

verb. ['ˈpeɪ'] cancel or discharge a debt.

Etymology

 • payen (Middle English (1100-1500))
 • paier (Old French (842-ca. 1400))

7. pay

verb. ['ˈpeɪ'] bring in.

Etymology

 • payen (Middle English (1100-1500))
 • paier (Old French (842-ca. 1400))

8. pay

verb. ['ˈpeɪ'] do or give something to somebody in return.

Etymology

 • payen (Middle English (1100-1500))
 • paier (Old French (842-ca. 1400))

9. pay

verb. ['ˈpeɪ'] dedicate.

Etymology

 • payen (Middle English (1100-1500))
 • paier (Old French (842-ca. 1400))

10. pay

verb. ['ˈpeɪ'] be worth it.

Antonyms

Etymology

 • payen (Middle English (1100-1500))
 • paier (Old French (842-ca. 1400))