Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Many

 • saraceni
 • polimeni
 • yevgeny
 • mcclenny
 • mckenny
 • mckenney
 • gisenyi
 • antennae
 • ankeney
 • twenty
 • sweney
 • steny
 • plenty
 • gwennie
 • glenny
 • glennie
 • freni
 • clenney
 • aveni
 • yene
 • veney
 • tenny
 • tenney
 • seney
 • renny
 • rennie
 • penny
 • pennie
 • penney
 • neni

How do you pronounce many?

Pronounce many as ˈmɛni.

US - How to pronounce many in American English

UK - How to pronounce many in British English

Sentences with many


1. Adjective
Running a store is a dream for many people.

3. many-sided

adjective. full of variety or interest.

Synonyms

5. many-lobed

adjective. having many lobes.

Synonyms

Antonyms

6. many-chambered

adjective. having many chambers.

Antonyms