Synonyms and Antonyms for keratalgia

1. keratalgia (n.)

pain in the cornea

Synonyms: Antonyms:
x