Synonyms and Antonyms for glary

1. glary (adj.)

shining intensely

Synonyms: Antonyms: