Synonyms and Antonyms for darkish

1. darkish (adj.)

slightly dark

Synonyms: Antonyms: